Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
P
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Pahi parvatanandini Arabhi Adi Swati Tirunal 9th Navaratri kriti Document
English
Sanskrit
2 Pahi jagajjanani Hamsanandi Adi Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
3 Pahi janani satatam Natakurinji Misra Chapu Swati Tirunal 8th Navaratri kriti Document
English
Sanskrit
4 Pahimam janaki vallabham Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Document
English
Sanskrit
5 Pahimam srivageeswari Kalyani Adi Swati Tirunal 2nd Navaratri kriti Document
English
Sanskrit
6 Panchamatangamukha Malahari Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
Sanskrit
English
7 Pannagendra sayana Ragamailka Roopaka Swati Tirunal Ashta-jama Ragamalika for the eight jamas of the night Document
English
Sanskrit
8 Paripahi ganadhipa
Saveri
Adi Swati Tirunal Ganesha Gita of the Navaratri kriti series Document
English
Sanskrit
9 Paripahimam
Mohanam
Misra Chapu Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
10 Parkadal alaimele Shanmukhapriya, Kedaragowla, Sama, Atana, Mohanam, Bilahari, Kanada, Kapi, Ranjani/Vijayanagari Adi   - Document
English
Tamil
11 Parvati nayakane Shanmukhapriya Adi Papanasam Sivan - Document
English
Tamil
12 Pibare ramarasam Yamankalyani Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Document
English
Sanskrit
13 Poornachandra bimba Ragamalika Roopaka Muthuswami Dikshitar Ashta Ragamalika Document
English
Sanskrit
14 Pranatartihara Ragamalika Adi Maha Vaidyanatha Sivan 72-mela ragamalika Document
English
Sanskrit
15 Pranavakaram Arabhi Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar - Document
English
Sanskrit
16 Prati varam varam Kambhoji Misra Chapu Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
17 Purnabodhoham Purvikalyani Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
A B C D E G H I J K L M N O R S T U V Y
Composition Bank home