Carnatic Search Engine
Menu
Music Handbook
MELAKARTA CHART
CHAKRA 1 - INDU
MELA NUMBER MELA NAME AROHANA AVAROHANA AUDIO
1 Kanakangi S R1 G1 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G1 R1 S
2 Ratnangi S R1 G1 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G1 R1 S
3 Ganamurti S R1 G1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G1 R1 S
4 Vanaspati S R1 G1 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G1 R1 S
5 Manavati S R1 G1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G1 R1 S
6 Tanarupi S R1 G1 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G1 R1 S
CHAKRA - NETRA
7 Senavati S R1 G2 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G2 R1 S
8 Hanumatodi S R1 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
9 Dhenuka S R1 G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G2 R1 S
10 Natakapriya S R1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R1 S
11 Kokilapriya S R1 G2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
12 Rupavati S R1 G2 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G2 R1 S
CHAKRA 3 - AGNI
13 Gayakapriya S R1 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R1 S
14 Vakulabharanam S R1 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
15 Mayamalavagaula S R1 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
16 Chakravakam S R1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
17 Suryakantam S R1 G3 M1 P D2 N3 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
18 Hatakambari S R1 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R1 S
4 - VEDA
19 Jhankaradhwani S R2 G2 M1 P D1N1 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S
20 Natabhairavi S R2 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
21 Keeravani S R2 G2 M1 P D1N3 S S N3 D1 P M1 G2 R2 S
22 Kharaharapriya S R2 G2 M1 P D2N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
23 Gowrimanohari S R2 G2 M1 P D2N3 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
24 Varunapriya S R2 G2 M1 P D3N3 S S N3 D3 P M1 G2 R2 S
CHAKRA 5 - BANA
25 Mararanjani S R2 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R2 S
26 Charukesi S R2 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
27 Sarasangi S R2 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R2 S
28 Harikambhoji S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
29 Dheerashankarabharanam S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
30 Naganandini S R2 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R2 S
6 - RUTU
31 Yagapriya S R3 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R3 S
32 Ragavardhani S R3 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R3 S
33 Gangeyabhushani S R3 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R3 S
34 Vagadheeswari S R3 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R3 S
35 Soolini S R3 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R3 S
36 Chalanata S R3 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R3 S
7 - RISHI
37 Salagam S R1 G1 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G1 R1 S
38 Jalarnavam S R1 G1 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G1 R1 S
39 Jhalavarali S R1 G1 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G1 R1 S
40 Navaneetam S R1 G1 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G1 R1 S
41 Pavani S R1 G1 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G1 R1 S
42 Raghupriya S R1 G1 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G1 R1 S
CHAKRA 8 - VASU
43 Gavambodhi S R1 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R1 S
44 Bhavapriya S R1 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R1 S
45 Subhapantuvarali S R1 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
46 Shadvidhamargini S R1 G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R1 S
47 Suvarnangi S R1 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R1 S
48 Divyamani S R1 G2 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G2 R1 S
CHAKRA 9 - BRAHMA
49 Dhavalambari S R1 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R1 S
50 Namanarayani S R1 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R1 S
51 Kamavardhini S R1 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R1 S
52 Ramapriya S R1 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R1 S
53 Gamanasrama S R1 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R1 S
54 Viswambari S R1 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R1 S
CHAKRA 10 - DISHI
55 Syamalangi S R2 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R2 S
56 Shanmukhapriya S R2 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R2 S
57 Simhendramadhyamam S R2 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
58 Hemavati S R2 G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R2 S
59 Dharmavati S R2 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R2 S
60 Neetimati S R2 G2 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G2 R2 S
CHAKRA 11 - RUDRA
61 Kantamani S R2 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R2 S
62 Rishabhapriya S R2 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R2 S
63 Latangi S R2 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R2 S
64 Vachaspati S R2 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
65 Mechakalyani S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
66 Chitrambari S R2 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R2 S
CHAKRA 12 - ADITYA
67 Sucharitra S R3 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R3 S
68 Jyotiswaroopini S R3 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R3 S
69 Dhatuvardhini S R3 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R3 S
70 Nasikabhooshani S R3 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R3 S
71 Kosalam S R3 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R3 S
72 Rasikapriya S R3 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R3 S
 
Music Handbook