Carnatic Search Engine
Menu

Navarathri Vaibhavam 2020 - 22nd october:

1.SUCHITRA BALASUBRAMANIAN - NANDHA DEVI - HARIKATHA - SRI SHAKTI MAHIMA :

2.ANAHITA RAVINDRAN & APOORVA RAVINDRAN - SADANANDAMAYI - HINDOLAM - SANKEERNA MATHYAM :

3.ARAVIND SUBRAMANYAM - 6TH AAVARNA DISCOURSE - SRIVIDHYA RAHASYAM & AAVARNA POOJA KRAMAM :

4.VASUDHA RAVI - KAMALAMBIKAYAASTAVA - PUNNAGAVARALI – RUPAKAM :

5.DR SRIRAM PARASURAM - 5TH AAVARNA KRITHI - NAVAAVARNA SANGEETHA SAHITHYANUBHAVA :

6.AMRUTHA VENKATESH - SARORUHAASANA JAAYE - PANTHUVARALI – ADI :

Navarathri Vaibhavam 2020 - 21st october:

1.SUCHITRA BALASUBRAMANIAN - HARIKATHA DAY 05 - MAHAKALI, LAKSHMI, SARASWATHI - SRI SHAKTI MAHIMA :

2.ANAHITA RAVINDRAN & APOORVA RAVINDRAN - NEELA LOHITA RAMANI - BALAHAMSA - KHANDA DHRUVAM :

3.ARAVIND SUBRAMANYAM - 5TH AAVARNAM - DISCOURSE SRIVIDHYA RAHASYAM AND AAVARNA POOJA KRAMAM :

4.K GAYATHRI PRASANNA - SRI KAMALAMBAYAH PARAM - BHAIRAVI - MISRA JHAMPA :

5.DR SRIRAM PARASURAM - 5TH AAVARNA KRITHI - NAVAAVARNA SANGEETHA SAHITHYANUBHAVA :

6.AMRUTHA VENKATESH - JANANI MAMAVAMEYE - BHAIRAVI – CHAPU :

Navarathri Vaibhavam 2020 - 19th october:

1.SUCHITRA BALASUBRAMANIAN - SRI SHAKTI MAHIMA HARIKATHA - MAHAMAYA MAHAVIDYA :

2.SARVAJEEVA DAYAKARI - SHUDDA SAVERI - ANAHITA RAVINDRAN & APOORVA RAVINDRAN :

3.ARAVIND SUBRAMANYAM - DISCOURSE 3RD AAVARNAM - SRIVIDHYA RAHASYAM & AAVARNA POOJA KRAMAM - :

4.GAYATHRI GIRISH - SRI KAMALAMBIKAYAA KATAKSHITOHAM – SHANKARABARANAM :

5.DR SRIRAM PARASURAM - NAVAAVARNA SANGEETHA SAHITHYANUBHAVA OF SRI KAMALAMBIKAYAA KATAKSHITOHAM :

6.AMRUTHA VENKATESH - DEVI PAAVANE – SAVERI :

Navarathri Vaibhavam 2020 - 18th october:

1.PAHIMAM SRI VAGEESWARI - KALYANI - AMRUTHA VENKATESH :

2.DR. SRIRAM PARASURAM - DAY 03 NAVAAVARNA SANGEETHA SAHITHYANUBHAVA :

3.DR R SURYAPRAKASH - KAMALAMBAM BHAJARE - KALYANI – ADI :

4.DR ARAVIND SUBRAMANYAM DISCOURSE - DAY 03 - SRIVIDHYA RAHASYAM & POOJA KRAMAM :

5.BHAJASVA SHRI TRIPURASUNDARI - ANAHITA RAVINDRAN & APOORVA RAVINDRAN :

6.SUCHITRA BALASUBRAMANIAN - SARVASYAATHI MAHALAKSHMI – HARIKATHA :